خیاطی و دوخت سرویس حوله

پوشاک در زندگي افراد از اهمیت زیادي برخـوردار است. زیرا بـدون پـوشاک مناسب آنها در مقابل سرما ، گرما ، باد ، باران و ... دچار مشکل می شوند. پوشاک انواع مخـتلفی دارد و به شـکلهای مـختلفی از جمله؛ پـوشاک زمستانی پوشاک آقایان؛ پوشاک ورزشی و... دستهبندی میشود. عنوان این کـتاب دوخت سرویس حوله است که یکي از زیر گروههای حرفه پوشاک است. هدف این کتاب تشویق به تجمل گرایي و تهیه وسایل غیرضروري براي افــراد نمي باشد بلکه تهیه پـوشاک حـمام براي افـراد جامعه با توجه به اهمیت بهداشت و آراستـگي ضـروری است. در دوخـت حـوله تــوجه به جـنس و رنگ پارچه ، نوع الگو، دوخت و اتوی آن نـقش مهمی دارد.


فهرست مطالب:

بخش اول : سرویس حوله سونا و استخر  
حوله دستی
حوله تنی
حوله تنی
روسری مثلثی
روسری قیفی

بخش دوم : سرویس حوله نوزاد
حوله کوچک دستی
حوله زیرپایی
روسری مثلثی
حوله حمام نوزاد
لیف حمام
پیش بند

بخش سوم : سرویس حوله عروس
حوله دستی
حوله زیرپایی
کلاه بندینک دار
دمپایی حولهای

بخش چهارم : حوله پالتویی
حوله پالتویی بدون کلاه
حوله پالتویی کلاه دار


کتاب «خیاطی دوخت حوله» را از پیوند زیر دانلود و مطالعه فرمایید:

«خیاطی دوخت حوله»

03-Khayati-Holeh-C182-27_0.pdf


منبع : پایگاه کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش